STATUT

Feeria Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne

FEERIA Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne

STATUT STOWARZYSZENIA

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim 01.02.2015 r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie

04.06.2020 r.

 

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie: „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. nr 104 z późniejszymi zmianami), posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na inne języki.

§2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie kraje świata, jeśli występowanie na ich terenie nie jest ograniczone przez prawo oraz umowy międzynarodowe, w których Polska występuje jako strona.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, o ile nie narusza to zasad i celów statutowych.

§5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia działalności Statutowej może zatrudniać pracowników.

§6.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

§7.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy realizacji

§8.

Cele działania Stowarzyszenia:

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, a także wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. W szczególności obejmujące:
  1. Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Aglomeracji Trójmiejskiej, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa;
  2. Wspieranie działań kulturalnych, artystycznych, naukowych i edukacyjnych oraz działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa narodowego, w tym aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji;
  3. Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego, kultury tradycyjnej oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej;
  4. Wymiana doświadczeń i propagowanie współpracy twórców (profesjonalistów i amatorów) o różnych stopniach zaawansowania, z różnych dziedzin sztuki i różnych obszarów pochodzenia;
  5. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej, w tym promowanie i organizacja wymian międzykulturowych i międzynarodowych;
  6. Krzewienie kultury słowa;
  7. Tworzenie i testowanie nowych modeli działania w obszarze kultury i sztuki;
  8. Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury oraz propagowanie aktywności artystycznej wśród osób niezajmujących się wcześniej sztuką;
  9. Promocja nowych zjawisk i idei w kulturze i sztuce współczesnej oraz niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
  10. Wspieranie, propagowanie oraz wdrażanie efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą;
  11. Zwiększenie i uświadomienie roli kultury jako czynnika rozwoju społecznego wobec podmiotów decyzyjnych;
  12. Tworzenie platform współpracy i wymiany doświadczeń między osobami oraz różnego rodzaju podmiotami zajmującymi się działalnością społeczno-kulturalną;
  13. Inicjowanie i propagowanie współdziałania między różnymi dziedzinami sztuki, nauki, technologii i biznesu, oraz ich przedstawicielami;
  14. Kształtowanie świadomego odbioru kultury i sztuki oraz zachęcanie do debaty publicznej w tych obszarach.
 2. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniom oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym idei równości wszystkich członków społeczeństwa. W szczególności obejmujące:
  1. Działalność społeczną i prospołeczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2. Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji, promowanie postawy dialogu;
  3. Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: dramy, socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, streetworkingu, pedagogiki zabawy, pedagogiki teatralnej, animacji społecznej i kulturalnej;
  4. Wspieranie działań humanitarnych i działań na rzecz praw człowieka;
  5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  6. Promocja i organizacja wolontariatu;
  7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i innych krajach;
  8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  9. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz inicjowanie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej;
  10. Promocja i rozwijanie integracji europejskiej.
 3. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej, w szczególności:
  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów, w tym promowanie osiągnięć nauki oraz zachęcanie i ułatwianie dostępu do edukacji;
  2. Wspieranie członków stowarzyszenia w podejmowanych przez nich działaniach, podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju osobistym;
  3. Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i świadomością ekologiczną;
  4. Działalność na rzecz ochrony praw zwierząt;
  5. Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  6. Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży;
  7. Działalność na rzecz poszerzania świadomości społecznej i rozwoju osobistego jednostek;
  8. Propagowanie i wspieranie alternatywnych form edukacji, w tym edukacji nieformalnej i demokratycznej;
  9. Aktywność na rzecz liderów różnych grup społecznych, edukatorów i animatorów.

§9.

 1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych Aglomeracji Trójmiasta z uwzględnieniem mniejszości kulturowych.
 2. Realizacja celów Statutowych ma odbywać się we współpracy z organizacjami, instytucjami, urzędami, fundacjami, stowarzyszeniami, programami i osobami, których cele i zainteresowania są zbieżne lub podobne do Stowarzyszenia.

§10.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Organizacji własnych wydarzeń i projektów społecznych, kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych;
  2. Inicjowania i organizowania przedsięwzięć związanych z promocją, upowszechnianiem i dystrybucją kultury i sztuki;
  3. Organizacji, promocji i produkcji wystaw, wernisaży, spektakli, pokazów, koncertów, warsztatów, kursów, spotkań, akcji oraz wszelkich innych form aktywności społecznej, artystycznej lub/i edukacyjnej;
  4. Inicjowania i organizowania spotkań, debat, sympozjów, seminariów, szkoleń oraz wszelkich przedsięwzięć mających na celu rozwój debaty publicznej dotyczącej kultury, sztuki, edukacji oraz działań prospołecznych;
  5. Organizowania festiwali, przeglądów, odczytów, seminariów, konferencji, kursów, szkoleń, staży i wolontariatu w kraju i za granicą;
  6. Organizowania warsztatów i konkursów służących rozwojowi oraz upowszechnianiu przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych, a także tworzenia i prowadzenia programu rezydencji artystycznych oraz programu międzynarodowej wymiany;
  7. Przygotowania, promocji i realizacji programów wspierających rozwój postaw eksperymentalnych i innowacyjnych na polu nauki, kultury, sztuki, działalności społecznej i edukacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
  8. Inicjowania wszelkich przedsięwzięć mających na celu propagowanie i wspieranie postaw i działań prospołecznych;
  9. Organizowania warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i wiedzę dla działaczy społecznych i artystycznych;
  10. Prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz organizacji wypraw artystyczno-badawczych i poznawczych;
  11. Wspierania inicjatyw interdyscyplinarnych na styku nauki, sztuki, kultury, edukacji, technologii i biznesu;
  12. Organizowania konferencji, ekspedycji artystycznych i naukowych oraz prowadzenia projektów badawczych;
  13. Organizowania projektów artystycznych, animacyjnych i warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, a także obywateli wykluczonych społecznie oraz zmarginalizowanych grup społecznych;
  14. Działalności na rzecz środowiska naturalnego oraz zwierząt;
  15. Fundowania stypendiów dla twórców, badaczy i animatorów kultury;
  16. Prowadzenia działalności wydawniczej i publikacyjnej;
  17. Współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
  18. Współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych, edukacyjnych, artystycznych, politycznych i biznesowych, a także z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami;
  19. Prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej;
  20. Prowadzenia baz danych związanych z celami statutowymi;
  21. Organizowania kampanii społecznych i kampanii reklamowych służących realizacji celów Stowarzyszenia i popularyzujących cele Stowarzyszenia;
  22. Gromadzenia sprzętu technicznego, elektrotechnicznego i elektronicznego oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji celów Statutowych;
  23. Rejestracji i rozpowszechniania efektów działalności Stowarzyszenia;

§11.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód uzyskany w ten sposób służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§12.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wyrazi wolę aktywnego realizowania jego celów w ramach jego struktur organizacyjnych. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanego poparty rekomendacją min. 2 członków Stowarzyszenia. Przyjęcie nowego członka przez Zarząd odbywa się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Członkami mogą zostać także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie wyróżnia następujących członków:
  1. członek zwyczajny;
  2. członek wspierający;
  3. członek honorowy.
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, która chce wspierać statutową działalność Stowarzyszenia, między innymi poprzez zadeklarowanie konkretnej pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej. Ponadto członkiem wspierającym może zostać, za zgodą rodziców lub opiekunów, osoba niepełnoletnia. Osoba prawna może zostać jedynie członkiem wspierającym, działa ona w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Zatwierdzenia nowego członka wspierającego dokonuje Zarząd nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która przyjmie jego honorowe członkostwo, nadawane przez Walne Zebranie na wniosek minimum 2 członków.
 7. Utrata członkostwa może nastąpić:
  1. W wyniku dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu po rozliczeniu się z wcześniejszych zobowiązań;
  2. Na mocy decyzji Zarządu, z powodu braku aktywności w realizacji celów czy nie wywiązywania się z obowiązków lub rażącego naruszenia zasad statutowych. Od tej decyzji przysługuje odwołanie, które musi być rozpatrzone przez pierwsze Walne Zebranie po wydaniu decyzji przez Zarząd.
  3. Na mocy uchwały Zarządu skreślającej z listy członków z powodu nieuzasadnionego nieuregulowania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
  4. Z powodu śmierci członka.

§13.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Podejmowania indywidualnych lub grupowych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  3. Udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym;
  4. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  5. Korzystania ze sprzętów, pomieszczeń i majątku zgromadzonego przez Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych;
  6. Bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej;
  7. Otrzymywania od Zarządu pełnomocnictw w sprawach reprezentacji Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. Regularnego opłacania składek członkowskich;
  3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków;
  4. Aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia;
  5. Koordynowania i konsultowania z Zarządem podejmowanych w ramach Stowarzyszenia aktywności.
  6. Działania społecznego na rzecz Stowarzyszenia (wykonywania przez okres członkostwa nieodpłatne działania, które wspierają rozwój Stowarzyszenia, w liczbie nie mniejszej niż 20 godzin rocznie).

§14.

 1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
  2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. Podejmowania działań na rzecz Stowarzyszenia;
  4. Uczestnictwa we wszystkich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie bezpłatnie, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. Regularnego opłacania składek członkowskich, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§15.

 1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
  2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§16.

Zmiana statusu członka Stowarzyszenia (z członka wspierającego na członka zwyczajnego lub odwrotnie) wymaga złożenia wniosku przez zainteresowanego, a następnie przyjęcia go przez Zarząd.

ROZDZIAŁ IV

 Władze Stowarzyszenia

§17.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się co trzy lata, w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy uprawnionych członków (quorum), zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku braku quorum Zarząd może podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 min później od zakończenia pierwszego. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§18.

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne;
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy;
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. Na wniosek co najmniej czterech członków Stowarzyszenia, z uzasadnionej potrzeby.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Każde Walne Zebranie zwoływane jest drogą mailową z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wraz z informacją o dacie i miejscu, wszyscy członkowie dostają wstępny porządek obrad Zebrania.
 7. Każdorazowo na początku Walnego Zebrania wybierany jest Protokolant oraz Przewodniczący Zebrania, do którego obowiązków należy pilnowanie porządku obrad, sporządzanie listy obecności, udzielanie głosu.
 8. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 9. Głosowanie nad uchwałami może odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Tę formę uczestnictwa w Walnym Zebraniu będzie regulował odrębny regulamin.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia w tym szczegółowego określenia celów i sposobów realizacji oraz pozyskania środków finansowych;
  2. Uchwalanie Statutu i jego zmian;
  3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
  5. Ustalenie wysokości składek członkowskich;
  6. Uchwalanie zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia;
  8. Nadawanie i odbieranie honorowego członkostwa Stowarzyszenia;
  9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

§19.

Zarząd

 1. Zarząd jest władzą Stowarzyszenia, wybieraną co trzy lata przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie (od 2 do 5 osób).
 3. Zarząd na pierwszym zebraniu decyduje o podziale obowiązków. W tym wybiera spośród siebie Prezesa.
 4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej, niż raz na kwartał, mogą być zwoływane przez każdego z jego członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od wniosku.
 6. W imieniu Zarządu zobowiązania i czynności reprezentacyjne podejmuje 2 jego członków łącznie.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami Statutowymi;
  2. Uchwalanie i realizacja rocznych planów działalności oraz budżetu;
  3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
  6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz przeznaczania dochodu i innych wpływów;
  7. Zwoływanie Walnego Zebrania i poinformowanie o jego terminie członków Stowarzyszenia (na 2 tygodnie wcześniej);
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
  9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
  10. Zwalnianie z obowiązków statutowych członków Stowarzyszenia na pisemną prośbę w szczególnych przypadkach;
  11. Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia i ustalanie ich wynagrodzeń;
  12. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
  13. Udzielanie pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia;
  14. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
  15. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§20.

Komisja rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli pracy Zarządu oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie co 2 lata.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. Nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia;
  2. Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  4. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz prawo zwołania posiedzenia Zarządu;
  2. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu;
  3. Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  4. Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  5. Zgłaszanie do Zarządu wniosków z kontroli i żądanie wyjaśnień;
  6. Przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa i majątkowa

§21.

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. Składki członkowskie;
  2. Dotacje, granty, środki funduszy publicznych;
  3. Darowizny, sponsoring, zapisy i spadki;
  4. Wpływy z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego;
  5. Zbiórki publiczne, kwesty oraz aukcje.
 2. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
  2. Przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia;
  4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§22.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub osoba posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§23.

 1. Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności większości członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie rozwiązując Stowarzyszenie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje decyzje o przekazaniu jego majątku i dorobku innej organizacji pozarządowej, mającej podobne cele statutowe na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.